Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy

Kolorowy pasek

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ

 

Szkoła winna być instytucją demokratyczną, kontynuującą swe najszlachetniejsze i sprawdzone tradycje, w której będzie zawsze miejsce dla tolerancji, kultu nauki, wysokich wymagań oraz wzajemnego szacunku.

 

I.                   Hasłem wiodącym są relacje na linii uczeń-nauczyciel-rodzic. Wychowawca klasy jest rzecznikiem ucznia.

 

1.     Pojęcia- Polska, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy – są przedmiotem szczególnego szacunku, pamięci oraz zobowiązania.

2.     Głównym obowiązkiem ucznia jest praca nad własnym charakterem, wszechstronnym rozwojem osobowym /w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowym, estetycznym, moralnym, duchowym/.

3.     Najważniejszym elementem systemu wychowawczego jest cierpliwa, mozolna odpowiedzialna oraz skuteczna praca nauczycieli wraz z uczniami.

4.     Obowiązującym językiem jest poprawny, kulturalny język polski, pozbawiony nadmiernej potoczności, wulgaryzmów oraz niepotrzebnych zapożyczeń.

5.     Bezwzględnie zabronione jest palenie papierosów, picie alkoholu i korzystanie z jakichkolwiek innych używek.

6.     Nauczyciele, uczniowie, rodzice, współpracownicy szkoły oraz dyrektor są dla siebie partnerami w codziennym realizowaniu nadrzędnego celu jakim jest wielostronny rozwój dzieci.

7.     Należy zawsze pamiętać o przestrzeganiu Regulaminu oraz Statutu Publicznej  Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy.

 

II.                 Chcielibyśmy, aby uczeń naszej szkoły w przyszłości:

 

1.     Był wrażliwy na drugiego człowieka.

2.     Umiał odróżnić dobro od zła.

3.     Był odpowiedzialnym, uczciwym, wiarygodnym, wytrwałym, przedsiębiorczym, kreatywnym,  otwartym i tolerancyjnym człowiekiem.

4.     Dbał o swoje zdrowie.

5.     Miał poczucie własnej wartości.

6.     Był człowiekiem ciekawym poznawania świata, posiadał kulturę osobistą, był gotowy do uczestnictwa w kulturze, podejmował inicjatywy i potrafił pracować w zespole.

7.     Potrafił rozsądnie zachować się w każdej sytuacji.

8.     Szanował tradycje szkolne

9.     Potrafił być obywatelem miasta, kraju, Europy, świata

10.                      Kultywował tradycje własnego narodu z poszanowaniem tradycji innych narodów.

 

III.              Wychowanie – podstawowe cele oraz formy realizacji:

 

1.     Wiodące tezy:

 

·        wychowanie obywatelskie oraz patriotyczne

·        wychowanie do pracy -  zaangażowanej i twórczej

·        wychowanie religijno-światopoglądowe

·        kształtowanie prawidłowych postaw życiowych, humanizmu, szacunku dla drugiego człowieka i środowiska przyrodniczego w tym jego poglądów i przekonań

·        edukacja prozdrowotna

·        przeciwdziałanie patologiom społecznym

 

2.     Rozwój ucznia w pracy dydaktyczno-wychowawczej należy szczególnie zwracać uwagę na :

 

·        rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów

·        poziom wiedzy merytorycznej oraz praktycznych umiejętności zdobywania i przekazywania wiedzy /promocja, sprawdziany, obserwacje lekcji/

·        indywidualizację nauczania – formy zajęć integracyjnych, aktywizacja ucznia na lekcji

·        szukanie przyczyn niepowodzeń szkolnych – diagnozowanie, zapobieganie pogłębianiu się

·        formy samorządności, szczególnie popieranie tych działań, które są źródłem samodzielności uczniowskiej

·        udział uczniów w życiu kulturalnym.

 

3.     Elementy wychowania niezbędne w procesie  wychowawczym:

 

·        postawy obywatelskie oraz patriotyczne i poszanowanie symboli narodowych, państwowych, religijnych oraz szkolnych; tolerancja i wrażliwość – pozytywne traktowanie osób o zróżnicowanym wyglądzie zewnętrznym

·        wychowanie do twórczej działalności , rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań uczniów, kształtowanie właściwych cech charakteru/pracowitość, umiejętność pokonywania trudności, praca nad sobą/

·        praca z uczniami zdolnymi/zróżnicowanie zadań, prace dodatkowe, konkursy/

·        praca z uczniami mającymi trudności w nauce/zajęcia wyrównawcze, zróżnicowanie zadań, współpraca z rodzicami/

·        wychowanie religijne, światopoglądowe- okazywanie szacunku rodzicom i ludziom wymagającym opieki, pomocy, poszanowanie godności własnej i innych osób

·        przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka, rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego

·        edukacja prozdrowotna, kształtowanie poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

 

 

 

4.     Obowiązki ucznia:

 

·        systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, udział w imprezach szkolnych

·        dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole

·        powierzenie uczniom ważnych zadań realizowanych na rzecz szkoły oraz środowiska

·        dbanie o honor szkoły, godne jej reprezentowanie oraz szanowanie jej tradycji

·        przestrzeganie ustaleń władz szkolnych

·        odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój

·        przestrzeganie zasad kultury osobistej, współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, dbałość o kulturę języka, promowanie pozytywnych postaw uczniów.

 

5.     Cele i zadania samorządów klasowych:

CELE :

·        umiejętność kierowania innymi

·        odpowiedzialność za siebie oraz otoczenie.

 

ZADANIA :

 

·        rozwijanie zasad demokratyzacji życia szkoły poprzez rozwijanie samorządności uczniów:

O wybory do rad klasowych i rady SU

O opracowanie projektu pracy SU przy ścisłym współudziale rad klasowych

·        wdrażanie do współdziałalności za szkołę, siebie i otoczenie

O opieka nad klasopracowniami, konkurs na „Najładniejszą i najlepszą klasę”

·        pomoc w udoskonalani twórczych działań uczniów

O udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

O uczestnictwo w kołach zainteresowań

·        koordynacja przy SU z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i rodzicami

O zorganizowanie spotkań klasowych z rodzicami

O spotkanie Rady SU z Dyrektorem Szkoły.

 

6.     Praca wychowawców klasowych:

 

·        opracowanie planów we współdziałaniu z całym zespołem klasowym lub samorządem klasowym

·        stworzenie właściwej atmosfery dydaktyczno-wychowawczej

O analiza niepowodzeń i zapobieganie im

O integracja zespołów klasowych/wspólne imprezy kulturalno-rozrywkowe, rajdy rowerowe, wycieczki itp./

·        współdziałanie klas w przygotowywaniu imprez ogólnoszkolnych

·        zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem oceniania, promowania i klasyfikowania

·        zapoznanie uczniów z systemem praw dziecka, praw i obowiązków uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy.

 

IV.              Inicjatywy wychowawcze

 

1.     Formy pracy uaktywniające twórczo dzieci:

 

O opieka nad wystrojem klasy

O udział w konkursach międzyklasowych, przedmiotowych, środowiskowych oraz olimpiadach i przeglądach artystycznych

O organizacja kół zainteresowań

O wycieczki krajoznawcze

 

2.     Udział w życiu kulturalnym szkoły/uroczystości szkolne, apele, akademie/

 

3.     Współpraca z rodzicami:

 

O spotkania międzysemestralne i semestralne

O spotkania z fachowcami dotyczące aktualnych problemów /kwestie dyscypliny, alkohol, narkotyki, dopalacze, zachowania, patologie społeczne/

 

4.     Udział nauczycieli w różnych kursach, studiach podyplomowych, zdobywaniu specjalizacji zawodowych

 

5.     W  Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy kodeksem postępowania uczniów jest „KULTUREK”, który mówi, że :

Dobrym uczniem w szkole, dzieckiem w rodzinie i kolegą w zespole jest ten, kto:

 

O kocha Ojczyznę i służy Jej swym postępowaniem –pragnie pokoju i szczęścia dla wszystkich ludzi

O pracuje zgodnie, chętnie i rzetelnie – nie lubi próżnowania

O stara się o dobro zespołu – nie zakłóca współżycia

O szanuje pracę ludzi i przedmioty przez nich wykonane -  nie pozwala by inni je niszczyli

O stara się być odważny i dzielny – nie narzeka i nie zniechęca się

O jest uczciwy w czynach i słowach – przeciwstawia się nieprawości

O staje się coraz lepszy i pomaga innym – nie zawodzi w trudnych chwilach

O jest użyteczny i gospodarny – zwalcza nieporządek i niedbalstwo

O kocha zwierzęta i rośliny – staje w obronie przyrody

O jest odpowiedzialny za własne zdrowie i życie oraz propaguje zdrowy styl życia

O posługuje się poprawnym, kulturalnym językiem polskim – unika nadmiernej potoczności oraz wulgaryzmów.

 

V.                Ewaluacja

1.     Po każdym roku szkolnym , po bieżącym gromadzeniu informacji od nauczycieli, uczniów i rodziców, dokonuje się analizy funkcjonowania programu wychowawczego celem stwierdzenia na ile działania sprawdziły się w praktyce.

2.     Rada Rodziców podejmuje decyzje o wprowadzaniu zmian w programie w postaci aneksu.

Metadane

Źródło informacji:Renata KWAŚNIK
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata KWAŚNIK
Data wprowadzenia:2014-04-23 08:34:48
Opublikował:Renata KWAŚNIK
Data publikacji:2014-04-23 08:44:12
Ostatnia zmiana:2015-06-30 11:20:13
Ilość wyświetleń:1789
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 10, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 15
e-mail: psppokrzywnica@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij