Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy

Kolorowy pasek

Statut

 STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POKRZYWNICY 

Tekst ujednolicony

Stan na 01.09.2015r.

Pokrzywnica, 2015r.

Podstawa prawna:

1.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.
  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami)

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96)

3.        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego. (Dz. U. z 2003r. Nr 132, poz. 1226)

4.        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2003r. Nr 146, poz. 1416)

5.        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2004r. Nr 66, poz. 606)

6.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2005r. Nr 10, poz. 75)

7.        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r.
w sprawie ramowych statutów placówek publicznych.(Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 466)

8.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35. z dnia 27 lutego 2007 r. poz. 222)

9.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia   30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami),

10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  18 kwietnia 2002 r. w

      sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 , poz. 432 ze zmianami).

11.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higien w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach   (Dz. U. z 2003 r. Nr 6,  poz. 69 ze zmianami z 27 sierpnia 2009)

12.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.  Nr 11, poz. 114)

13.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ), 

14.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia  1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zmianami), 

15.  Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów                        

     Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),

16.              Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie                   

      podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w     poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r Nr 4, poz.17),

17.  Ustawa Karta Nauczyciela  z dnia 26 stycznia 1982 r. (tj.: Dz. U. z 2006 r. nr 67,  poz.    674 z późniejszymi zmianami).

18.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.  w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 ze zmianami).

19.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania  indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży (Dz. U. 2008 r. Nr 175, poz. 1086).

20.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730).

21.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

(Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1066 ze zmianami z dnia 15 października 2001 r. (Dz. U. Nr 131, poz. 1459 z 2001 roku).

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r.

      w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki  dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.z 2003 r.nr 23,poz.224 ze zmianami  z 16 lipca 2009 r.).

22.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie            orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych (Dz. U. Nr 173 z 2008 r., poz. 1072)

23.  Rozporządzenie  MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 poz. 1487).

24.  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.),

25.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych         (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232),

26.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624),

27.  Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz.458) - z art. 14 ust.1a.

28.  Ustawa z dnia 13 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2013r. , poz. 1265),

29.  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 204r., poz.7)

30.  Rozporządzenie MEN z dnia 27.08.2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ustala ze zm. z 30 maja 2014r. 

31.  Ustawa o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw art. 44zb (Dz. U. z 2015r. poz. 357)

       Nazwa szkoły i inne informacje o szkole.

§ 1

1.      Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy.

2.      Szkole nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

3.      Imię szkoły powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej szkoły.

4.      Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach lub stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

5.      Organem prowadzącym szkołę jest Gmina w Pokrzywnicy.

6.      Czas trwania cyklu kształcenia w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, wynosi 6 lat.

§ 2

1.      Cele i zadania szkoły.

Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest :

1)      przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;

2)      zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3)      kształtowanie  u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

4)      Umożliwia i uwzględnia optymalne warunki rozwoju uczniów,

1a) Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 szkoła zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I, a w roku szkolnym 2015/2016 dla I, II i IV, w następnych latach dla kolejnych klas. Podręczniki są wypożyczane uczniom przez bibliotekę szkolną i obowiązują przez 3 lata szkolne.  W przypadku uszkodzenia lub braku zwrotu podręcznika rodzice są zobowiązani do pokrycie kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę,

1b) nauczyciel i uczniowie mogą korzystać z elektronicznego podręcznika pod warunkiem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

5) Umożliwia uczniom naukę religii lub etyki, zgodnie z życzeniem rodziców. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii lub etyce nie może być powodem dyskryminacji,

a) Organizacja religii w szkole odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155) oraz rozporządzeniem zmieniającym  z dnia 25.03.2014r. b) Religia i etyka w szkole są organizowane dla uczniów na życzenie ich rodziców;

c) Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczniów niż 7, organ prowadzący szkołę w porozumieniu z kościołem organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym; 

d) Naukę etyki organizuje się w szkole bez względu na liczbę chętnych uczniów. Organizacja etyki nie wymaga porozumienia, o którym mowa w pkt. 11c.;

e) W szkole prowadzone są  zajęcia Wychowania do życia w rodzinie.

f) Zapewnienie opieki w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców - na wniosek rodzica lub na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych  przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą:

1)      czytanie - rozumiane  zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;

2)      myślenie matematyczne - umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;

3)      myślenie naukowe- umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

4)      umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

5)      umiejętność posługiwania się  nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;

6)      umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

7)      umiejętność pracy zespołowej

8)      uzyskanie Karty Rowerowej dla zainteresowanych uczniów po ukończeniu 10 roku życia i zdaniu egzaminu (zasady uzyskania  zawarte są w Regulaminie Uzyskiwania Karty Rowerowej)

Jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej  jest :

1)      kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;

2)      przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;

3)      wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;

4)      kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi o raz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak : uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

1.1  Zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, szkoła realizuje w sposób wynikający z przyjętych w każdym roku szkolnym planów pracy: dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, zatwierdzonych przez radę pedagogiczną i zaopiniowanych przez radę rodziców oraz zgodnie z programem wychowawczym szkoły i programem profilaktyki antyalkoholowej i innych uzależnień.

1.2  Zadania opiekuńcze szkoły:

1.      Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć lekcyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych sprawuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia.

2.      W czasie wycieczek przedmiotowych i zajęć pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel organizujący te zajęcia, w czasie wycieczek turystyczno-krajoznawczych opiekę sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, zapewniając niezbędną ilość opiekunów stosownie do warunków i form tych zajęć- na podstawie odrębnych przepisów.

3.      Opiekę nad uczniami przed rozpoczęciem zajęć i po zakończeniu organizują nauczyciele dyżurujący i biblioteki - zgodnie z planem pracy, opiekę nad uczniami podczas przerw lekcyjnych sprawują nauczyciele pełniący dyżury na podstawie planu dyżurów opracowanego przez nauczycieli i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

4.      Zwolnienia dziecka z zajęć lekcyjnych może dokonać rodzic osobiście, listownie lub telefonicznie uzgadniając zwolnienie z wychowawcą klasy lub w przypadku nieobecności wychowawcy z dyrektorem; w dzienniku lekcyjnym uczniowi zapisuje się nieobecność usprawiedliwioną.

5.      Gdy dziecko w czasie pobytu w szkole zachoruje, nauczyciel przedmiotu lub wychowawca udziela mu pierwszej pomocy przedlekarskiej, następnie powiadamia rodziców ( prawnych opiekunów), którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły; w szczególnych wypadkach, gdy rodzice nie mogą odebrać dziecka osobiście, wychowawca zapewnia odwiezienie dziecka do domu lub najbliższej placówki służby zdrowia.

6.      Gdy w szkole dojdzie do wypadku i niezbędna jest pomoc lekarska nauczyciel przedmiotu, na którym doszło do wypadku, wzywa pogotowie ratunkowe z jednoczesnym powiadomieniem rodziców ( prawnych opiekunów).

1.3  Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

1.      Uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu oraz z drobnymi uszkodzeniami narządów słuchu i wzroku.

2.      Uczniami, którym z powodów rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki.

3.      Uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

1.4  Zadania wymienione w ust.2 realizowane są poprzez:

1.      Kierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub wychowawczo zawodowej.

2.      Opiekę nad uczniami z grup dyspanseryjnych.

3.      Organizację nauczania indywidualnego i zintegrowanego.

4.      Organizację zajęć: reedukacyjnych, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w zależności od możliwości kadrowych.

5.      Organizowanie zespołów dydaktyczno-wyrównawczych.

6.      Udzielanie doraźnej pomocy materialnej.

7.      Pedagogizację rodziców.

1.5  Szczególną troską szkoła otacza uczniów klas "0"oraz I- III poprzez:

1.      wizyty domowe u wszystkich uczniów w celu poznania warunków materialnych i środowiskowych,

2.      realizację tematyki-bezpieczna droga dziecka do szkoły.

3.      pomoc psychologiczno - pedagogiczną:

      a) korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

          Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu  i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, które wynikają w szczególności:

1)      z niepełnosprawności,

2)      z niedostosowania społecznego,

3)      z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4)      ze szczególnych uzdolnień,

5)      ze specyficznych trudności w uczeniu się,

6)      z zaburzeń komunikacji językowej,

7)      z choroby przewlekłej,

8)      z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

9)      z niepowodzeń edukacyjnych,

10)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego,  kontaktami środowiskowymi,

11)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

    b)  Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor, udziela się jej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom, pomocy tej udzielają:

- nauczyciele,

- wychowawcy grup wychowawczych,

- specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi zwani "specjalistami".

c)  Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniom:

      1)zajęcia rozwijające uzdolnienia ( liczba uczestników zajęć wynosi do 8).

      2 )zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, ( liczba uczestników zajęć wynosi do 8).

      3 ) zajęcia korekcyjno -kompensacyjne, liczba uczestników zajęć wynosi do 5, 

      4 ) logopedyczne,  liczba uczestników zajęć wynosi do 4.

      5 ) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, (liczba uczestników zajęć wynosi do 10).

      6 )  porady i konsultacje.

Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno - wyrównawczych trwa 45 min., a godzina zajęć specjalistycznych - 60 min.

d) Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

1)      rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspakajania, w tym:

2)      w przedszkolu - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

3)      w klasach I - III szkoły podstawowej - obserwacje i pomiary pedagogiczne mające

na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w

uczeniu się,

 e)  Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

- ucznia,

- rodziców ucznia,

  nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty,     prowadzącego zajęcia z uczniem,

- poradni  psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

f)  Zespół do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowi przedszkola, szkoły, placówki

> Składa się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.

> Zespół tworzy dyrektor niezwłocznie po:

- otrzymaniu orzeczenia .

g) Etapy działań przedszkola, szkoły związane z udzielaniem uczniowi pomocy psychologiczno -pedagogicznej

1.  Powołanie przez dyrektora zespołu do planowania i koordynowania udzielania   pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowi niezwłocznie po:

- otrzymaniu orzeczenia.

2.   Wyznaczenie przez dyrektora osoby koordynującej pracę zespołu.

3.   Spotkanie zespołu w celu stworzenia IPET -u i ustalenia zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno - pedagogicznej, określenia zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które są częścią programu.

4.   Przekazanie dyrektorowi w/ w zaleceń.

5.      Ustalenie przez dyrektora formy, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, w tym z art. 42 KN.

6.      Niezwłoczna informacja pisemna dyrektora do rodziców o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowi oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.

1.6 Tryb odbierania dzieci z "0"

1.      Dzieci odbierane są po zajęciach w wyznaczonych godzinach przez rodziców lub osobę upoważnioną przez rodzica ( pisemnie).

2.      W wyjątkowych wypadkach dziecko może być odebrane przed ukończeniem zajęć wyłącznie przez rodzica lub prawnego opiekuna.

1.7  Szkoła ponadto sprawuję opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły poprzez:

1.      współpracę z Ośrodkiem Zdrowia w Pokrzywnicy,

2.      współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy.

1.8  Szkoła zapewnia uczniom możliwość dożywiania.

1.9  Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z  radą rodziców, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.

2.      Szczegółowe zasady systemu oceniania w szkole zawiera wewnątrzszkolne ocenianie  ( § 21).

3.      W szkole może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna.

4.      W szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i uzdolnień.

5.      Zebrania  rodziców poszczególnych klas odbywają się cztery razy w ciągu roku szkolnego.

6.      Program wychowawczy szkoły uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego ( załącznik nr 1 do statutu szkoły).

§ 3

 Organy szkoły:

1.      Organami szkoły są:

1)      Dyrektor szkoły,

2)      Rada pedagogiczna,

3)      Rada rodziców,

4)      Samorząd uczniowski

2.      Każdy organ posiada swobodę działania określoną ustawą i niniejszym statutem oraz regulaminem.

3.      Dyrektora szkoły powołuje organ prowadzący szkołę po przeprowadzeniu konkursu na stanowisko dyrektora- na podstawie odrębnych przepisów na okres 5 lat szkolnych.

4.      Po upływie 5 lat organ prowadzący szkołę może przedłużyć powierzenie funkcji dyrektora szkoły na kolejne 5 lat po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

5.      Dyrektor szkoły w szczególności:

1)      kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie zdrowotne,

4)      realizuje uchwały rady pedagogicznej, lub rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe rozdysponowanie,

6)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

7)      decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

8)      przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

9)      wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej lub rady rodziców niezgodnych z przepisami prawa,

10)  występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników szkoły,

11)  przedstawia radzie pedagogicznej minimum 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

12)  w razie nieobecności dyrektora obowiązki jego pełni nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący

-          dyrektor na piśmie informuje organ prowadzący o przewidywanej swojej nieobecności za każdym razem,

-          w przypadku nieobecności dyrektora ( powyżej miesiąca) organ prowadzący powołuje pełniącego obowiązki dyrektora,

13)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

14)  odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI.

15)  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii  o braku możliwości  o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

16)   zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii,

17)  zwalnia ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego z nauki  drugiego języka, 

18)  wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego poprawkowego.

19)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

20)  organizuje dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia, rewalidacyjno - wychowawcze oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

21)  ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli , a w przypadku braku zgodności zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  i Rady Rodziców zestaw podręczników oraz materiały edukacyjne obowiązujących we wszystkich oddziałach na co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym,

22)   corocznie podaje do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w danym roku,

23)  ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników oraz materiałów edukacyjnych uwzględniając  konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów,

24)  wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z  gospodarowaniem tymi podręcznikami i  materiałami.

25)  organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

26)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

6.      Rada Pedagogiczna:

1)      zatwierdza plany pracy szkoły,

2)      zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4)      opiniuje organizację pracy szkoły w tym: tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

5)      opiniuje projekt planu finansowego szkoły,

6)      opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

7)      opiniuje propozycję dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

8)      ustala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły,

9)      przygotowuje projekt statutu szkoły i jego zmiany i przedstawia je do uchwalania radzie szkoły. W przypadku nie funkcjonowania rady szkoły uchwala je rada pedagogiczna,

10)  rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora . Postępowanie wyjaśniające w tych sprawach musi być przeprowadzone w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku rady pedagogicznej,

11)  podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

12)   rada pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów,

13)  rada pedagogiczna wydaje opinię w sprawie kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego bez konkursu oraz przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły,

14)  ustala w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników - sposób tworzenia szkolnego zestawu programów i podręczników określają odrębne przepisy,

15)  wydaje opinię w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

16)  rada pedagogiczna wnioskuje o nadanie imienia szkole,

17)  zatwierdza program profilaktyczny,

18)  opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w szkole

19)  wydaje postanowienia w sprawie:

-          powtarzania klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej (w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia) na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców lub prawnych opiekunów lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

-  promowania ucznia klasy I i II szkoły podstawowej (uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia) do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

20)  opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

21)  może podjąć uchwałę o promowaniu ucznia, jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

22)  opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,

23)  ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

7.      Rada Rodziców:

1)      zasady tworzenia rady uchwala ogół rodziców tej szkoły,

2)      rada uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,

3)      w skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,

4)      rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

5)      w celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady określa regulamin rady rodziców,

6)      rada rodziców może występować ze wszystkimi wnioskami do organu prowadzącego oraz kuratorium,

7)      rada rodziców może wnioskować o podjęcie działań o nagrodę wójta, kuratora,

8)      uchwala w porozumieniu z rada pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyczny szkoły,

9)      opiniuje program i harmonogram efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

10)  opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

11)  opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12)  opiniuje propozycje Dyrektora zawierające zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  obowiązujących w danym roku szkolnym,

13)  Rada Oddziałowa występuje do dyrektora szkoły z wnioskiem o  niedzielenie oddziału klas I - III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego lub dwóch w trakcie roku szklonego,

14)  z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły lub placówki i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

8.      Samorząd uczniowski:

1)      tworzą wszyscy uczniowie szkoły,

2)      wybierają radę samorządu uczniowskiego, złożoną z przewodniczących samorządów klasowych oraz innych osób, określonych w regulaminie uchwalonym przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym,

3)      rada samorządu uczniowskiego jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów,

4)      może przedstawić radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów takich jak:

a)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią celem i stawianymi wymaganiami,

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)      prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

d)     prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e)      prawo organizowania i działalności gospodarczej, kulturowej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

f)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu,

g)      prawo do uczestnictwa przedstawicieli samorządu uczniowskiego w posiedzeniach rady pedagogicznej,

h)      prawo do zgłaszania opinii o nauczycielu podlegającemu ocenie pracy,

5)      opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9.      Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów i sytuacji konfliktowych przez:

1)      zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą,

2)      rozmowy indywidualne ucznia lub rodzica z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, dyrektora szkoły, w obecności nauczycieli,

3)      umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły poprzez zebranie przedstawicieli organów szkoły znajdujących się w konflikcie, na którym strony zainteresowane wypowiadają się i motywują swoje racje. Postanowienia zapadają w wyniku głosowania stron większością głosów, głos decydujący należy do dyrektora szkoły

4)      zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach w płaszczyznach:

                     a)dyrektor szkoły - rada pedagogiczna:

-          posiedzenie rad pedagogicznych (zgodnie z terminarzem),

-          informacje na tablicy ogłoszeń,

                     b) dyrektor szkoły - rada rodziców:

-          zebranie raz na pół roku

                     c) dyrektor szkoły - uczniowie - rada pedagogiczna:

-          apele uczniowskie ( w miarę potrzeb), tablica ogłoszeń,

                     d) rada pedagogiczna - rada rodziców:

-          zebrania okresowe, śródroczne, indywidualne kontakty wychowawców z rodzicami, dyżury nauczycieli w ustalone dni i godziny.

ORGANIZACJA SZKOŁY

                                          § 4

1.      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 5

1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednakowym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów, określonych planem nauczania wybranym z zestawów programów dla danej klasy, dopuszczanych do użytku szkolnego.

2.      W szkole może być prowadzony oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

§ 6

1.      Oddziały mogą być dzielone na grupy w szczególnych przypadkach na podstawie odrębnych przepisów.

2.      Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

3.      Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne ( nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

4.      Liczebność klas reguluje corocznie arkusz organizacyjny szkoły.

5.      Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Uzależniony jest także od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

6.      Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

1)      W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest  większa niż 25

2)      Dyrektor szkoły może odstąpić od tego podziału zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę  25 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

3)      Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

4)       Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

5)       Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 7

1.      Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym.

2.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.      Rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

§ 8

1.      Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie izby lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem, bibliotekę, pomieszczenia gospodarcze, zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych, a także pomieszczenia dla działalności organizacji uczniowskich i szatnię.

§ 9

1.      Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodzin oraz w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

2.      Z biblioteki korzystają: uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły i rodzice.

3.      Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1)      gromadzenie i opracowanie zbiorów,

2)      korzystanie ze zbiorów czytelni  i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3)      prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w grupach oraz oddziałach,

4.      Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5.       Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające  postać papierową, lub zapewniania uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, bądź przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub ich udostępniania. Zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych stanowią załącznik do Regulaminu Biblioteki.

6.      Biblioteka ewidencjonuje podręczniki i materiały edukacyjne zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej, jednocześnie realizuje obowiązek inwentaryzacji.

7.      Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1)      wypożyczanie książek,

2)      udostępnienie pozycji z księgozbioru podręcznego i czasopism,

3)      okładanie, klejenie i naprawa książek,

4)      zakup książek w miarę możliwości finansowych szkoły,

5)      przeprowadzanie lekcji przysposobienia czytelniczego i informacyjnego

6)      okresowe sporządzanie protokołów zagubionych i odkupionych książek oraz książek zniszczonych,

7)      współpraca bibliotekarza z nauczycielami,

8)      współpraca z organizacjami szkolnymi,

9)      kształcenie kultury literackiej u uczniów.

§ 10

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.

2.      W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

liczbę pracowników szkoły, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 11

1.      Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia uwzględniając możliwości psychofizyczne i percepcyjne uczniów, zachowując ogólny tygodniowy  czas zajęć.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 12

1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli, logopedę oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

2.      W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa pracownicy administracji i obsługi w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają:

1)      sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów;

1)      przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)      reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi szkoły lub nauczycielom;

3)      odpowiedzialne pełnienie dyżurów na korytarzach szkolnych,

4)      dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły;

5)      niewpuszczanie na teren szkoły osób nieuprawnionych.

3.      Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 13

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.      Zakres działań nauczycieli:

1)      odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

2)      prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

3)      dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

4)      wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

5)      bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów

6)      udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

7)      doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej.

8)      reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

9)      zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwracanie się do tych osób o podanie celu pobytu na terenie szkoły,

10)  niezwłoczne zawiadomienie dyrektora szkoły o wszystkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących  znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia ucznia.

11)  nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad:

- sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów (stan szyb w oknach, instalacji elektrycznej, mebli szkolnych itp.);

- w trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki;

- może zwalniać uczniów do toalety pojedynczo;

- w trakcie przerw aktywnie pełni dyżur według ustalonego harmonogramu;

- zna i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe;

- wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa uczniów określonych w przepisach szczegółowych;

- w trakcie kontaktów bieżących z uczniami zawsze reaguje na wszelkie przejawy zachowań , które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu uczniów. 

§ 14

1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2.      Nauczyciele  tworzą zespół wychowawczy, oraz  zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły , na wniosek zespołu.

§ 15

   Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanego dalej "wychowawcą".

    Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap edukacyjn

Wychowawca może być odwołany z funkcji po zakończeniu roku szkolnego na uzasadniony wniosek minimum 50 % rodziców uczniów danego oddziału po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

 Nauczyciel może być odwołany z funkcji wychowawcy klasy w ciągu roku szkolnego, na wniosek 2/3 ogółu rodziców i uczniów danej klasy, rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły, jeśli nie wypełnia powierzonych mu obowiązków, przekracza kompetencje wychowawcy, a zwłaszcza narusza prawa i godność ucznia, mimo ostrzeżeń dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły ma obowiązek w ciągu 14 dni wyjaśnić sprawę, zasięgnąć opinii rady pedagogicznej i poinformować wnioskodawców o podjętej decyzj

  W przypadku uzasadnionych zarzutów dyrektor szkoły w terminie do 1 miesiąca odwołuje nauczyciela z funkcji wychowawcy. Jest to decyzja ostateczna.

            Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami na terenie szkoły.

            Wychowawca w celu realizacji wymienionych wyżej zadań w szczególności:

1)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując działanie wychowawcze wobec uczniów,

4)      utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, a także otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, oraz włączenie ich w sprawy życia klasy i szkoły,

5)      współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

6)      organizuje orientację zawodową na terenie swojej klasy,

7)      prowadzi dokumentację ustaloną przez szkołę,

        3. Formy spełniania zadań wychowawczych w zależności od wieku i potrzeb dzieci oraz     warunków środowiskowych:

1)      systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, trudnościach  rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły, o przewidywanym dla ucznia  okresowym/rocznym stopniu niedostatecznym nauczyciel danego przedmiotu ma obowiązek w formie pisemnej poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu ( rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych),

2)      rozwijanie samorządnej działalności uczniów klas IV-VI,

3)      integrowanie zespołów klasowych I-III poprzez różne formy zajęć pozalekcyjnych,

4.      Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy metodycznej i merytorycznej ze strony właściwy placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

5.      Wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia "Teczki wychowawcy klasy". Teczka wychowawcy klasy powinna zawierać:

                       

§  skoroszyty z opiniami i orzeczeniami uczniów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z dostosowaniami z poszczególnych przedmiotów,

§  listy oraz protokoły obecności rodziców na spotkaniach z wychowawcą,

§  listę uczniów klasy wraz z danymi teleadresowymi,

§  listę z podpisami rodziców - zapoznanie ich ze Statutem Szkoły, WO, Programem Profilaktyki i Programem Wychowawczym.

§  sprawozdania odnośnie klasy z działalności wychowawcy,

§  korespondencje z rodzicami,

§  zgody rodziców na: zajęcia dodatkowe, lekcje religii, wyjścia w teren podczas zajęć lekcyjnych, monitoring.

§  deklaracje rodziców dotyczące przechowywania i przetwarzania danych  osobowych, udostępniania wizerunku, udostępnienia danych do interneto­wego dziennika

§  informację czy dziecko przyjmuje leki (jeśli tak to jakie)

§  usprawiedliwienia nieobecności w szkole,

§  plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny,

§  plan godzin do dyspozycji wychowawcy klasy,

§  zeszyt uwag i pochwał.

§  harmonogram działań zespołów nauczycieli- stosowny do danego etapu edukacyjnego.

§   Dokumenty:

Statut Szkoły

WO

Program Profilaktyki

Koncepcję Pracy Szkoły

Program Wychowawczy

Uczniowie szkoły

§ 16

1.      Zasady rekrutacji uczniów określa rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2004r.  

(Dz. U. Nr 26, poz.232 z późn. zm.) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Szkoła upowszechnia wiedzę o prawach dziecka poprzez:

-          przekazywanie wiedzy przez wychowawców klas,

-          organizowanie spotkań na temat nieprzestrzegania praw dziecka ze specjalistami na zewnątrz.

2.      Do klasy I sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym

roku kalendarzowym kończą 6 lat .

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia przez

dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż 1 rok.

1) Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku 4 i 5 lat, a także dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. Na prośbę rodziców do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać również dzieci w wieku 3 lat.

2) W przypadku zakwalifikowania do kształcenia specjalnego, wychowaniem

przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

3.      Do sześcioletniej szkoły podstawowej (oddziału przedszkolnego) prowadzonej przez gminę przyjmuje się:

a) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie,

b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły(oddziału przedszkolnego).

Dyrektor szkoły, o przyjęciu do szkoły (oddziału przedszkolnego) ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły powiadamia o realizacji obowiązku szkolnego dyrektora szkoły, w którego obwodzie uczeń mieszka.

4.      Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny mogą być spełniane również przez uczęszczanie do oddziału przedszkolnego lub szkoły:

a)      za granicą na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

5.      Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6.       Przez niespełnianie obowiązku rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

7. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą pod warunkiem uzyskania przez rodziców zezwolenia dyrektora szkoły. Rodzice na podstawie pisemnego oświadczenia są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie

7.      Uczeń ma prawo do:

b)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

c)      przynoszenia telefonu komórkowego do szkoły , nie może jednak korzystać z niego podczas zajęć oraz nie może fotografować i filmować na terenie szkoły,

d)     opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

e)      korzystania z pomocy doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

f)       życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,

g)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

h)      rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów,

i)        sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

j)        pomocy w przypadku trudności w nauce,

k)      korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

l)        korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

m)    wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole,

n)      zapoznania się z programem nauczania na dany rok dla swojej klasy,

o)      zgłaszania organom szkoły wniosków i postulatów dotyczących wszystkich praw uczniowskich i otrzymania odpowiedzi o sposobie ich załatwienia,

8.       Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

a)      systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

b)      uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przychodzenia na nie punktualnie. Mimo spóźnienia uczeń zobowiązany jest do wejścia do sali, w której odbywają się zajęcia,

c)      uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć edukacyjnych, systematycznie odrabiać prace domowe zadane przez nauczyciela,

d)     w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachowywać należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w każdym przypadku, gdy uczeń zgłosi taki zamiar,

e)      usprawiedliwiania nieobecności szkolnych w formie pisemnej i podania  przyczyny nieobecności,

f)       przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,

g)      odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

h)      dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

i)        dbania o honor szkoły, godnego jej reprezentowania oraz znania i szanowania jej tradycji,

j)        noszenia obuwia odpowiedniego do określonego rodzaju zajęć,

k)      noszenia estetycznych ubrań w kolorach pastelowych,

l)        na terenie szkoły zabronione są  wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

9.      Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące                          wyróżnienia i nagrody:

1)      pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły,

2)      pochwałę wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły podczas zebrania z rodzicami,

3)      list pochwalny dyrektora do rodziców,

4)      nagrodę rzeczową,

5)      świadectwo z biało-czerwonym paskiem i nadrukiem "z wyróżnieniem"

10.1.Za postępowanie naruszające statut szkoły i inne przepisy prawne uczeń może być ukarany:

1)      upomnieniem wychowawcy klasy,

2)      upomnieniem dyrektora szkoły,

3)      naganą dyrektora szkoły wobec uczniów,

4)      przeniesieniem do innej szkoły,

10.2 Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić na podstawie uchwały rady pedagogicznej za szczególnie rażące naruszenie zasad zawartych w statucie szkoły, zwłaszcza za szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską i chuligaństwo. Przeniesienia dokonuje kurator oświaty na wniosek dyrektora szkoły.

10.3 Dyrektor może wstrzymać wykonanie kary, jeśli uczeń uzyska poręczenie nauczyciela i samorządu uczniowskiego danej klasy -tylko jeden raz w stosunku do jednego ucznia.

10.4 Żadna z wymienionych kar nie może naruszać godności i nietykalności  osobistej ucznia.

10.5 Szkoła każdorazowo informuje uczniów i ich rodziców o udzieleniu kary,

10.6 Przed udzieleniem kary uczeń powinien być wysłuchany w celu przedłożenia dowodów swojej niewinności.

10.7 Uczeń może odwołać się od udzielonej kary.

10.8 Tryb odwołania się od kary

- uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego          mogą w formie pisemnej odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 7     dni w przypadku kary nałożonej przez wychowawcę klasy,

- dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym samorządu uczniowskiego, a w szczególnym przypadku z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej rozpatruje odwołanie w ciągu 5 dni i postanawia:

a)      oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

b)     odwołać karę,

c)      zawiesić warunkowo wykonanie kary,

  - od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje,

- w przypadku kar nałożonych przez dyrektora  szkoły oraz w   przypadku przeniesienia do innej szkoły uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie mogą odwołać się od kary w formie pisemnej do organu  sprawującego nadzór w ciągu 7 dni od dnia uzyskania kary.

Oddział przedszkolny

§ 17

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego:

1.      właściwe zaplanowanie zajęć dziecka zgodnie z nową podstawą programową; troska o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci;

2.      prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanie tych obserwacji: poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, opracowanie działań wspomagających;

3.      analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej); Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać, pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi;

4.      zapewnienie opieki logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy: pomoc już na etapie wychowania przedszkolnego w korygowaniu i eliminowaniu zaburzeń mowy, włączenie rodziców tych dzieci w proces korygowania rozwoju mowy;

5.      prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród rodziców i nauczycieli: kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach

w przedszkolu i w domu: współpraca w tym zakresie z rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami oddziału przedszkolnego;

6.      spójne oddziaływania wychowawcze: informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w przedszkolu: zapoznanie rodziców z "Podstawą programową wychowania przedszkolnego" i włączanie ich do kształtowania u dzieci zalecanych tam wiadomości i umiejętności, informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają, zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego np. wspólne organizowanie i udział w imprezach, uroczystościach, wycieczkach i innych wydarzeniach, w których biorą udział dzieci

7.      uwzględnianie w pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługujących się językiem regionalnym: rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

 Sposób realizacji zadań:

1.      Oddział przedszkolny sprawuje opiekę na dziećmi, dostosowuje sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych.

2.      Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi dostosowując metody i formy do stwierdzonej niepełnosprawności.

3.      Tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiąganie "gotowości szkolnej".

4.      Zapewnia edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

5.      Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w szkole oraz w trakcie zajęć poza jej terenem; stosuje w swoich działaniach przepisy przeciwpożarowe oraz BHP.

6.      Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel pracujący w oddziale.

7.      Czas trwania opieki nad dziećmi określa harmonogram pracy nauczyciela, uwzględniający potrzeby środowiska.

8.      Zasady sprawowania opieki na dziećmi poza terenem przedszkola określa oddzielny regulamin.

9.      Rodzic ma obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci określa oddzielny regulamin.

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

1.      W oddziale przedszkolnym jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

3.      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, pedagog, logopeda i specjaliści zatrudniani w szkole.

5.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: rodziców ucznia, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

6.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udziela uczniom w formie:

- zajęć rozwijających uzdolnienia,

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, 

- porad i konsultacji.

7.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

8.      Formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane dla ucznia ustala dyrektor.

9.      Dyrektor tworzy zespół składający się z nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.

10.  Zespół planuje i koordynuje udzielanie uczniom w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

11.  Pracę zespołu koordynuje wyznaczona przez dyrektora osoba.

12.  Do zadań zespołu należy: ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy.

13.  Dyrektor niezwłocznie na piśmie informuje rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

14.  Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowuje dla ucznia plan działań wspierających zgodnie z odrębnymi przepisami.

15.  Rodzice ucznia mogą uczestniczy w spotkaniach zespołu. O terminie spotkania zespołu dyrektor informuje rodziców ucznia.

16.  Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia zgodnie z odrębnymi przepisami.

17.  Zespół opracowuje i realizuje indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne zgodnie z odrębnymi przepisami.

18.  Do zadań należy prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych, planowanie sposobów zaspakajania potrzeb, w tym: obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), informowanie dyrektora o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, uczestniczenie w pracach " zespołu" powoływanego przez dyrektora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 18

          Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:

1)      W trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą , którą może być rodzic.  Na jedną osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci  z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż dwoje opiekunów,

2)      Osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel,

3)      Każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu,

4)      Z w/w regulaminem są zapoznani rodzice/prawni opiekunowie; każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest   z dziećmi w niej uczestniczącymi,

5)      Każda wycieczka musi by zgłoszona na druku : "karta wycieczki",

6)      W trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym  i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren,

7)      Każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi,

8)      Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela,

9)      Jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola, 

10)  Teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.

 § 19

 REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI  Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

1.      Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do oddziału przedszkolnego w wyznaczonych godzinach i przekazywania ich pod opiekę nauczycielce oddziału przedszkolnego lub obsługi. Niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci na terenie lub przed budynkiem placówki.

2.      Dziecko przyprowadzone do oddziału przedszkolnego musi być zdrowe.

3.      W przypadku zachorowania dziecka na terenie szkoły rodzice/prawni opiekunowie zostaną poinformowani o sytuacji telefonicznie i muszą odebrać dziecko niezwłocznie ze szkoły.

4.      W przypadku zagrożenia życia dziecka szkoła wzywa karetkę pogotowia przekazując dziecko pod opiekę lekarza, równocześnie informując rodziców o zaistniałej sytuacji. Do momentu przybycia rodziców/prawnych opiekunów dziecko przebywa także z nauczycielką - wychowawczynią kl. "0".

5.      Odebrać dzieci ze szkoły mogą:

- rodzice lub prawni opiekunowie,

-inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców /prawnych opiekunów.

6.      Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy.  W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.

7.      Nie obowiązują upoważnienia telefoniczne.

8.      Rodzice zobowiązani są do powiadamiania przedszkola o czasie nieobecności dziecka w placówce.

9.      Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

10.  W miesiącach, gdy dzieci przebywają na boisku szkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.

11.  W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić  telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.

12.  W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel.) nie można uzyska informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej pół godziny.

13.  Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły.  Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji.   

14.  Rodzice dzieci dojeżdżających autobusem szkolnym odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i z przystanku autobusowego  do momentu oddania dziecka lub odebrania od opiekuna sprawującego nadzór w autobusie.

15.  Po skończonych zajęciach nauczyciel pozostawia dojeżdżające dzieci pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, który odprowadza je do autobusu szkolnego.

16.  Rodzice dzieci uczęszczających kolejny rok do przedszkola, uaktualniają oświadczenia w pierwszym dniu września roku szkolnego.

Postanowienia końcowe

§ 20

 1.      Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami o treści:

Publiczna Szkoła Podstawowa

            w  Pokrzywnicy

06-121 Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II nr 10

woj. mazowieckie, powiat Pułtusk

Regon 130235254. tel.faks /0-23/ 6918715

§ 21

1.      Regulaminy określające działalność organów szkoły jak tez wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

§ 22

1.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Szkoła jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica.

3.      Gospodarka Finansowa Szkoły jest prowadzona na zasadzie jednostki budżetowej  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 245, poz. 2104 z 2005r. z późn. zm./

4.      Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan finansowy.

5.      Obsługę finansowo-administracyjną szkoły sprawować będzie Referat Budżetu i Finansów w Pokrzywnicy.

§ 23

1.      Statut dotyczy uczniów, rodziców oraz wszystkich pracowników i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy.

2.      Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały. Dyrektor szkoły po nowelizacji opracowuje i publikuje teks ujednolicony statutu.

3.      Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie szkoły jest Rada Pedagogiczna.

4.      Statut szkoły znajduje się w kancelarii dyrektora i bibliotece, jest dostępny po porozumieniu z dyrektorem dla wszystkich organów działających w szkole.

5.      Zmiany w statucie zostają przedstawione organowi prowadzącemu szkołę.

Metadane

Źródło informacji:Renata KWAŚNIK
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata KWAŚNIK
Data wprowadzenia:2015-09-01 15:43:45
Opublikował:Renata KWAŚNIK
Data publikacji:2015-09-01 15:52:16
Ostatnia zmiana:2015-11-26 12:02:34
Ilość wyświetleń:1396
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij