Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy

Kolorowy pasek

Wewnątrzszkolne Ocenianie

  

§ 21

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W POKRZYWNICY

 

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego 2002r.(Dz. U. z 2002r. nr 51 poz. 458 z późn. zm.) w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego .
 2. Rozporządzenie MENz dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz. U z 2007r. nr 83 poz. 562, z późn. zm.)

w sprawie warunków i sposobu  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 10 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr     256, poz. 2572,z późn. zm.2))w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 2. Statut  Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy.

 

Założenia ogólne:

 

 1. W Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy obowiązują dwa okresy nauki:

I okres - od 1.IX do ostatniego tygodnia nauki w styczniu.

II okres - od ostatniego tygodnia nauki w styczniu do końca roku szkolnego.

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 2. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania, zachowania, klasyfikowania i promowania oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 4. Jedną z form przekazywania informacji o ocenach jest dziennik elektroniczny udostępniany dla rodziców bezpłatnie.
 5. Udostępnianie prac pisemnych uczniów odbywa się w szkole w obecności nauczyciela , który te prace oceniał.

 

 

I. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie

- Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów opracowane zostały przez nauczycieli i stanowią załączniki do WO:

         ZAŁĄCZNIK nr 1 język polski

         ZAŁĄCZNIK nr 2 matematyka

         ZAŁĄCZNIK nr 3 przyroda

         ZAŁĄCZNIK nr 5 historia

         ZAŁĄCZNIK nr 6 plastyka

         ZAŁĄCZNIK nr 7 muzyka

         ZAŁĄCZNIK nr 8 zajęcia techniczne

         ZAŁĄCZNIK nr 9 wychowanie fizyczne

         ZAŁĄCZNIK nr 10 religia

         ZAŁĄCZNIK nr 11 edukacja wczesnoszkolna

         ZAŁĄCZNIK nr 12 język angielski

    ZAŁĄCZNIK nr 13 zajęcia komputerowe

i znajdują się w sekretariacie szkoły do wglądu rodziców.

                                              

- Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, umożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć jako trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy maja trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych , wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo - percepcyjnego.

- Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Jeśli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenia śródrocznej lub rocznej(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" lub "zwolniona".

-  Zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii  o braku możliwości  o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

- Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia się do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

- Przy ustalaniu oceny z zajęć wychowania fizycznego, zajęć  technicznych, zajęć komputerowych,  plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek fizyczny wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z tych zajęć, , a w przypadku wychowania fizycznego  - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach  oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

- Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć a także śródroczne
i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe
w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

 1. Do średniej ocen  wlicza się stopień z religii oraz z zajęć dodatkowych. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

 

   II. Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć ucznia.

 

 1. Formy i narzędzia:
  1. prace pisemne - sprawdziany, testy, klasówki, wypracowania, kartkówki, dyktanda itp.,
  2. wypowiedzi ustne - rozmowy, dyskusje, opowiadania, opisy itp.
  3. głośne czytanie - technika, intonacja, tempo czytania.,
  4. ciche czytanie ze zrozumieniem-- opracowanie pytania, problemy do tekstów,
  5. recytacja
  6. ćwiczenia praktyczne (utwory i wytwory)- obserwacja ucznia w różnych sytuacjach, podczas prezentacji, dyskusji,
  7. prace domowe,
  8. prace dodatkowe (indywidualne i zespołowe),
  9. testy,
  10. aktywność ucznia,
 2. Częstotliwość:
  1. na każdej lekcji (w miarę potrzeb)
  2. po opracowanym dziale,
  3. na koniec okresu (półrocza)
  4. na progach edukacyjnych.

 

 1. Zasady
  1. okresowy (śródroczny) harmonogram sprawdzianów podany do wiadomości uczniów z każdego przedmiotu,
  2. zapoznanie uczniów na dwa tygodnie przed sprawdzianem z zakresem materiału objętego sprawdzianem,
  3. podanie kryteriów ocen z każdego narzędzia badania wyników,
  4. każdy nauczyciel zapowiada sprawdzian na tydzień wcześniej, ma tydzień na sprawdzenie i ocenienie prac.
  5. sprawdziany pisemne poprzedza lekcja powtórzeniowa,
  6. w tygodniu nie może być więcej niż dwa sprawdziany całogodzinne,
  7. w dniu może być jeden sprawdzian całogodzinny.
  8. pisemne sprawdzanie wiadomości z trzech ostatnich lekcji nauczyciel zapowiada na poprzedniej lekcji,
  9. z przedmiotów: zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia muzyczne, zajęcia wychowania fizycznego nie przeprowadza się sprawdzianów pisemnych. Podstawą do oceniania jest wysiłek fizyczny wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć,
  10. uczeń ma prawo poprawić tylko jeden raz pracę klasową, jeżeli dostał niezadowalającą go ocenę,
  11. uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie wiadomości z danego działu ma obowiązek zaliczyć materiał objęty sprawdzianem w ciągu 2-óch tygodni (forma do uzgodnienia z nauczycielem).

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku nauczyciel ma prawo wstawić do dziennika stopień niedostateczny.

 

Skala oceniania za pomocą testów sprawdzających:

100% i więcej     -     6 (celujący)

99%-90%            -     5 (bardzo dobry)

89%-75%            -     4 (dobry)

74%-53%            -     3 (dostateczny)

52%-35%            -     2 (dopuszczający)

34%- 0%             -     1 (niedostateczny)

 

III. Zasady oceniania:

 

 1. Oceniani są uczniowie.
 2. Oceny uczniów dokonują nauczyciele, uczniowie (ocena koleżeńska, samoocena).
 3. Ocenie podlegają:
  • wiadomości i umiejętności,
  • wkład pracy,
  • aktywność,
  • postawa i zachowanie ucznia w szkole i poza nią.
 4. Ocenie nie podlegają:
  • poglądy,
  • przekonania
  • cechy charakteru
  • status materialny ucznia.
 5. Cele oceniania:
  1. informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce,
  2. informowanie ucznia o jego zachowaniu,
  3. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
  4. motywowanie ucznia do dalszej postępów w nauce i zachowaniu,
  5. wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli, samooceny,
  6. udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju,
  7. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
  8. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 6. Zadania nauczycieli i wychowawców w zakresie oceniania:
  1. Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na:
   1. Wskazaniu mocnych i słabych stron ucznia.
   2. Wskazaniu tego, co robi dobrze, a z czym ma trudności oraz w jaki sposób powinien dalej pracować nad poprawą wyników.
   3. Sporządzeniu recenzji pisemnej pod pracą ucznia. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzic
   4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
   5. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
   6. Nauczyciel ma obowiązek na wniosek ucznia i jego rodziców udostępnić do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminów klasyfikacyjnego i poprawkowego.
   7. Systematycznego wpisywania ocen do dziennika oraz omawiania prac pisemnych.
   8.  Informowania dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażających niespełnianiu obowiązku szkolnego.

7.Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia

1) Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, dostosowując wymagania do możliwości ucznia i jego potrzeb indywidualnych, w szczególności do ucznia:

 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie,
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej nieposiadającego orzeczenia lub opinii, lecz objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole,
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

                2) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,   o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu I etapu edukacyjnego i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4) Indywidualizacja pracy z uczniem polega m.in. na :

 • Przygotowaniu dla ucznia zdolnego dodatkowych kart pracy, zadań domowych o większym stopniu trudności, dodatkowych zadań na sprawdzianach, wymagających większego wysiłku umysłowego i logicznego myślenia
 • Zróżnicowaniu zadań na lekcjach i podczas sprawdzianów, testów itp.
 • Dostosowaniu wymagań dydaktycznych do indywidualnego tempa pracy ucznia słabego (z orzeczeniem lub opinią).
 • Opracowaniu zadań o mniejszym stopniu trudności na lekcjach i podczas sprawdzania wiedzy.

 

 1. W klasach I-III obowiązuje ocena opisowa osiągnięć ucznia.

 

 1. spostrzeżenia notowane są na arkuszach obserwacyjnych uczniów obejmujących różne dziedziny aktywności dzieci, a w ich obrębie rozmaite konkretne zachowania, czynności, umiejętności, osiągnięcia (tabelaryczne ze skalą literową),
 2. dopuszcza się w dokumentacji szkolnej, tj. dziennikach lekcyjnych klas I-III używać skali ocen od 6 do 1 po zastosowaniu na dole kartki legendy "stemplowej",
 3. roczna opisowa ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu  edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwojem uzdolnień.
 4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy   klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców  (prawnych   opiekunów), rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły                             podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia  rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania  przewidywanych w programie nauczania dwóch klas.
 5. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii  rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców i po uzyskaniu opinii wychowawcy klasy.
  1. Począwszy od klasy IV obowiązują stopnie według następującej skali :
   • stopień celujący (6)
   • stopień bardzo dobry (5)
   • stopień dobry (4)
   • stopień dostateczny (3)
   • stopień dopuszczający (2)
   • stopień niedostateczny (1)
 6. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający.
 7. Negatywną oceną jest stopień niedostateczny.

 

 1.   dopuszczone zostały "plusy"(+) i "minusy"(-) przy ocenie,
 2. powyższa skala dotyczy ocen bieżących oraz klasyfikacyjnych, śródrocznych i końcowo rocznych.
 3. oceny zachowania:

-wzorowa, bardzo dobra, dobra , poprawna, nieodpowiednia,       naganna. /z zastrzeżeniem pkt d./

 1. przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. dopuszcza się na zasadzie dobrowolności ocenę opisową osiągnięć ucznia z poszczególnych przedmiotów.
 3. Ogólne kryteria oceniania.

 

9.1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował  wiedzę i umiejętności  w zakresie 100% i więcej,

oraz bierze udział :

 

 • w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i zakwalifikuje się do etapu, co najmniej powiatowego,
 • rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
 • posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim.

 

9.2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem                          nauczania przedmiotu, w zakresie 99-90%
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów.

9.3 Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu, w zakresie od  89-75%,

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie                typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

9.4 Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie         umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się przedmiotu, w zakresie  74% - 53%,

 1. rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.

 

9.5 Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i

umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez         ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, procent wymagań programowych: -52% - 35%,

b)rozwiązuje przy pomocy nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,

 

9.6 Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował niezbędnych wymagań programowych, czyli  podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, procent wymagań programowych: wykazuje się wiedzą poniżej 35%.

 1. nie jest w stanie przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności.

 

 

 

 

 

 1. Klasyfikowanie.
  • podstawa ustalenia oceny śródrocznej i końcowej jest wystawienie, co najmniej trzech ocen cząstkowych z przedmiotu,
  • o przewidzianej ocenie niedostatecznej z przedmiotu należy poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu (zajęć rocznych) z potwierdzeniem przyjęcia informacji przez rodzica (opiekuna).
  • na tydzień przed klasyfikacją okresową (roczną) nauczyciele przedmiotów są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych).
  • w przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".
  • o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym
  • o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym

    Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele przedmiotów, a oceny zachowania- wychowawca klasy.

 

 1. Egzamin poprawkowy, klasyfikacyjny, egzamin sprawdzający.

 

 • ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna śródroczna (roczna)może być poprawiona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 • uczeń może zdawać egzamin poprawkowy z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • egzamin poprawkowy wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.( nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami/).
 • egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki , zajęć komputerowych, techniki , zajęć technicznych, wychowania fizycznego oraz zajęć artystycznych, z którym egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO

 

 • egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

   W skład komisji wchodzą:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący,
 •  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji  na własną prośbę lub innych, w szczególnie  uzasadnionych wypadkach.

 

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 • z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 • uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły (nie później niż do końca września).
 • uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie nie otrzymuje promocji i powtarza klasę , z zastrzeżeniem zawartym w następnym punkcie,
 • uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 

TRYB I TERMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny   z plastyki, muzyki, informatyki , zajęć komputerowych, techniki , zajęć technicznych,  wychowania fizycznego  oraz zajęć artystycznych, z którym egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek  jego rodziców (prawnych opiekunów)rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki , uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. Egzamin nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych : technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się oceny zachowania. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły- jako przewodniczący komisji, nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)- nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
 6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone  od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
 7. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a./ w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

b./ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza komisja w składzie:
  • dyrektor szkoły,
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia- jako egzaminator,
  •  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członkowie komisji z danej lub innej szkoły.

9.   Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikującego sporządza się protokół zawierający:

 • skład komisji,
 • termin egzaminu i pytania egzaminacyjne,
 • wyniki egzaminu oraz (ocenę ustaloną przez komisję),
 •  do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

     10.  W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  skład komisji

            jest    następujący:

a./ dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko,

 kierownicze- jako przewodniczący komisji,

b/ wychowawca klasy,

c/ wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d/  przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

e/ przedstawiciel rady rodziców.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności :

a./ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania:

- skład komisji,

-termin posiedzenia komisji,

- wynik głosowania,

- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

TRYB PRZEPROWADZANIA  SPRAWDZIANU W KLASIE VI.

 

W klasie szóstej szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zwana dalej "komisją okręgową", przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej "sprawdzianem".

W klasie szóstej zostaje przeprowadzony sprawdzian zewnętrzny.

 1. Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
 2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego nie później niż na dwa miesiące przed terminem sprawdzianu może powołać zastępcę szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
 3. Nie później, niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu dyrektor powołuje zespoły nadzorujące i zapoznaje ich z obowiązkami.
 4. Sprawdzian odbywa się w kwietniu i rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
 5. ) nia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.i o ograniczonych możliwoścSprawdzian składa się z 2 części.  Część 1 obejmuje wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki i trwa 80 minut.  Część 2 obejmuje wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego i trwa 45 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami piszącymi w oddzielnej sali, czas ten może być wydłużony nie więcej niż do 120 minut w części 1 i nie więcej niż do 70 minut

w części 2.   W części 2 sprawdzianu wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu ( nie dotyczy zdających słabosłyszących i niesłyszących). W czasie trwania sprawdzianu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić, w szczególnej uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami.

 1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 2. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.
 3. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej może być zwolniony przez dyrektora OKE z obowiązku przystępowania do sprawdzianu.
 4. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora OKE, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE.
 5. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu, w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
 6. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu, w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.
 7. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.
 8. Dyrektor lub nauczyciel upoważniony przez dyrektora informuje na piśmie rodziców uczniów o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych do 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.
 9. W każdej sali, w której jest przeprowadzony sprawdzian przebywa, co najmniej trzech członków zespołu nadzorującego.
 10. W czasie trwania sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.
 11. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy własnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy ucznia.
 12. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informacje o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole.
 13. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów.
 14. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
 15. Na prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom.
 16. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.
 17. Wynik sprawdzianu OKE przekazuje się do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć.
 18. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

 NAGRODY:

-  Uczeń otrzymuje promocję (kończy szkołę) z wyróżnieniem (książką), jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią stopni wszystkich przedmiotów obowiązkowych, co najmniej 4.75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

- Uczeń otrzymuje promocję (kończy szkołę) z wyróżnieniem (książka, dyplom), jeżeli w wyniku rocznej klasyfikacji uzyska średnią stopni wszystkich przedmiotów obowiązkowych 5.0 i więcej i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

IV. Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach.

 1. Uczniowie:
  1. ustna informacja o osiągnięciach i brakach,
  2. ocena wspólna (wszystkich uczniów w klasie)
  3. stopień (symbol) z pracy pisemnej i ustnej w zeszycie przedmiotowym, dzienniczku, itp.,
  4. recenzje prac pisemnych,
  5. prezentacje osiągnięć- wystawki, gazetki, galerie, biuletyny,
  6. ocena opisowa.
 2. Rodzice:
  1. informacje (stopnie) w zeszytach przedmiotowych, dzienniczkach ucznia, "zeszycie uwag",
  2. informacja ustna:

- dyżury nauczycieli przedmiotów w ustalone dni i godziny,

                 - wywiadówki,

                -  kontakty indywidualne w zależności od potrzeb,

                 - ocena opisowa,

                 - listy pochwalne, gratulacyjne.

 

V. Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami w celu niezadowalających wyników                 nauczania.

 

 1. Kierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne.
 2. Organizowanie w miarę potrzeb i możliwości zespołów wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych.
 3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.
 4. Pedagogizacja rodziców.
 5. Indywidualne rozmowy wychowawcy, nauczyciela przedmiotu z rodzicami i uczniami.

 

VI. Prawa i obowiązki ocenianych (szczególnie w przypadku ustalenia stopnia z naruszeniem zasad oceniania).

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. znajomości i jawności ocen,
  2. rzetelności, obiektywności i uzasadniania oceny,
  3. znajomości rozporządzenia MEN o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu,
  4. możliwości poprawienia oceny,
  5. możliwości odwołania się od oceny do dyrektora szkoły,
  6. wglądu do poprawionych i ocenionych prac pisemnych,
  7. pełnej informacji o możliwości odwołania się od oceny,

 

 1. Uczeń ma obowiązek:
  1. stawić się w terminie na sprawdzian, egzamin sprawdzający (klasyfikujący),
  2. przygotować się do tego sprawdzianu.

 

VII. Prawa rodziców.

Rodzice mają prawo do:

 1. jawnej i uzasadnionej oceny swego dziecka,
 2. bieżącej informacji o postępach swojego dziecka,
 3. odwołania się od otrzymanej przez dziecko oceny,
 4. wglądu w poprawione i ocenione prace dziecka, (ale tylko w szkole),
 5. informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach swojego dziecka,
 6. informacji o wymaganiach szkoły (edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów zasadach oceniania, zachowania, klasyfikowania i promowania itp.),

 

VIII. Prawa nauczyciela.

Nauczyciele mają prawo do:

 1. Zachowania oceny w przypadku, gdy odwołanie od niej jest niezgodne z procedurą.
 2. Udziału w egzaminie sprawdzającym i przygotowaniu do niego zadań.
 3. Obrony swojej opinii.
 4. Uczestnictwa w rozmowach dotyczących sytuacji konfliktowych.

 

IX. Szkolne rozwiązania w zakresie oceniania zachowania.

 

 1. Zgodnie ze skala ocen zachowania wprowadzoną rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. ( z . (Dz. U z 2007r. nr 83 poz. 562, z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobu  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych uczeń klasy IV, V, VI otrzymuje ocenę zachowania:

WZOROWA, - gdy spełnia wymogi uzyskania oceny bardzo dobrej, a ponadto wyróżnia się kulturą osobistą, uczynnością, taktem, inicjatywą na rzecz szkoły i klasy, wzorową frekwencją (wszystkie nieobecności usprawiedliwione).

 BARDZO DOBRA - kultura zachowania ucznia w szkole i podczas zajęć pozaszkolnych nie budzi zastrzeżeń, jest on obowiązkowy, punktualny, życzliwy, gotów do działań na rzecz innych. Dba o bardzo dobrą frekwencję (nieobecności usprawiedliwione).

DOBRA - zachowania ucznia wywołują czasami krytyczne uwagi nauczycieli i innych uczniów, a zastrzeżenia wobec niego sformułowane zostały na piśmie, usprawiedliwione nieobecności i spóźnienia.

POPRAWNA- uczeń czasami nie jest przygotowany do zajęć, słabo troszczy się o mienie szkoły, nie usprawiedliwia nieobecnych godzin (do10 godzin). Uchyla się od  przestrzegania niektórych zasad grzecznościowych wobec nauczycieli i pracowników szkoły.

NIEODPOWIEDNIA - uczeń sporadycznie przygotowuje się do zajęć, miewa konflikty z nauczycielami, z rówieśnikami oraz z innymi pracownikami szkoły. Nie dba o mienie szkoły. Posiada godziny nieusprawiedliwione ( 10 do 50 godzin).

NAGANNA - uczeń w rażący sposób naruszył zasady kultury, współżycia społecznego, co spotkało się jednoznacznie z negatywną oceną innych uczniów, nauczycieli i dyrektora szkoły. Nagminnie spóźniał się i opuszczał zajęcia bez uzasadnionej przyczyny. Nie przygotowuje się do zajęć, nieusprawiedliwione godziny (powyżej 50).

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 

 1. W Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy kodeksem postępowania uczniów jest tzw. "KULTUREK", który mówi, że:

Dobrym uczniem w szkole, dzieckiem w rodzinie i kolegą w zespole jest ten, kto:

 1. Kocha Ojczyznę i służy jej swym postępowaniem, pragnie pokoju i szczęścia dla wszystkich ludzi.
 2. Pracuje zgodnie, chętnie, rzetelnie, nie lubi próżnowania.
 3. Stara się o dobro zespołu, nie zakłóca współżycia.
 4. Szanuje pracę ludzi i przedmioty przez nich wykonane, nie pozwala, by inni je niszczyli.
 5. Szanuje dorosłych i kolegów, chętnie pomaga innym i nie krzywdzi nikogo.
 6. Stara się być odważny i dzielny, nie narzeka i nie zniechęca się.
 7. Jest uczciwy w czynach i słowach, przeciwstawia się nieprawości.
 8. Staje się coraz lepszy i pomaga w tym innym, nie zawodzi w trudnych chwilach.
 9. Jest użyteczny i gospodarny, zwalcza nieporządek i niedbalstwo.
 10. Kocha zwierzęta i rośliny, staje w obronie przyrody.
 11. Jest odpowiedzialny za własne zdrowie i życie oraz propaguje zdrowy styl życia, nie używa papierosów, alkoholu i narkotyków.
 12. Posługuje się poprawnym, kulturalnym językiem polskim, unika nadmiernej potoczności oraz wulgaryzmów.

 

 1. Obniżamy ocenę zachowania za:

 

 • powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć,
 • niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły (arogancję, bezczelność, itp.),
 • częste zapominanie o stosowaniu form grzecznościowych,
 • niewywiązywanie się z zobowiązań (lekceważenie dyżurów klasowych, nieobecność na imprezach obowiązkowych, częsty brak prac domowych itp.),
 • zapominanie o zmianie obuwia,
 • niszczenie sprzętu, umeblowania i budynku,
 • niszczenie rzeczy należących do innych osób,
 • kłamstwo,
 • zaśmiecanie otoczenia,
 • okazywanie braku szacunku dla innych uczniów i zachowania niekoleżeńskie,
 • udział w bójkach i agresję fizyczną,
 • wulgarne słownictwo i zaczepianie słowne,
 • oszustwo,
 • spóźnianie się częste na zajęcia (np. powyżej 6 spóźnień w półroczu),
 • opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia,
 • nieodpowiednie zachowanie poza terenem szkoły.

 

 

Jeżeli uczeń popełni jeden z następujących czynów: wyłudzanie, kradzież, picie alkoholu, palenie papierosów, posiadania narkotyków, zażywania narkotyków, stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych członków społeczności szkolnej w tym samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas trwania zajęć szkolnych otrzymuje ocenę NAGANNĄ.

 

 1. opinia o zachowaniu ucznia formułowana jest na zakończenie półrocza(okresu) i roku szkolnego. Uczniowie klas IV-VI otrzymują ocenę wg w/w skali, uczniowie klas I-III otrzymują ocenę opisową.
 2. prawo do wyrażania opinii o zachowaniu ucznia ma wychowawca klasy, każdy inny nauczyciel, dyrektor i inni pracownicy szkoły.

 

 1. ocenę  zachowania ucznia ustala wychowawca w oparciu o:
  1. własną ocenę zachowania ucznia,
  2. uwagi zapisane w zeszycie uwag w każdej klasie,
  3. samoocenę dokonaną przez ucznia.
 2. ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
  1. oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych.
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem pkt 8 .

 

 1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

 1. Wychowawca klas IV-VI na godzinie do dyspozycji wychowawcy na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, wyraża opinię o zachowaniu ucznia oceną zgodnie z przyjętą skala ocen (pkt. 1), wyjaśnia ewentualne wątpliwości. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia , u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ  stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii PPP, w tym poradni specjalistycznej.

 

 

 

 

 

PROCEDURY USTALANIA OCEN ZACHOWANIA

 

OCENA: wzorowa                 -250 i więcej pkt.,

                bardzo dobra          -170-249 pkt.,

 dobra            -120- 169 pkt,

 poprawna      -119 - 90 pkt,

nieodpowiednia     -89 - 60 pkt.

 naganna              -59-0 pkt        

 

PUNKTY NA "PLUS"

 

1. Udział w konkursach przedmiotowych:

- udział w konkursie szkolnym                                  10pkt.   za każdy konkurs

- udział w konkursie gminnym                                  15pkt.   za każdy konkurs

- udział w konkursie powiatowym, ogólnopolskim   20pkt.   za każdy konkurs  

 

 

2. Udział w zawodach sportowych  max do 50pkt. w półroczu

3. Praca na rzecz szkoły:

- aktywny udział w organizacjach działających na terenie szkoły        10pkt. w półroczu

- udział w imprezach szkolnych (akademie, apele)      20pkt. w półroczu

- reprezentowanie szkoły na zewnątrz:

 1. imprezy gminne                         10pkt. w półroczu
 2. imprezy powiatowe                  25pkt. w półroczu

4. Praca na rzecz klasy:

 - samodzielne wykonanie gazetki                                         20pkt. w półroczu

 - troska o porządek i estetykę                                               10pkt. w półroczu

 - organizacja imprez klasowych                                           10pkt. w półroczu

5. Stosunek do obowiązków szkolnych:

  - przygotowanie do lekcji, odrabianie prac domowych             20pkt. w półroczu

  - praca podczas lekcji                                                                                           20pkt. w półroczu

  - właściwy stosunek do nauczycieli i pracowników obsługi

     oraz kolegów                                                                                                        20pkt. w półroczu

  - czytelnictwo                                                                                                          20pkt. w półroczu

  - brak negatywnych uwag                                                                                  10pkt. w półroczu

  - brak spóźnień                                                                                                       10pkt. w półroczu

                                                                                                                                        -----------------------              300pkt.

PUNKTY NA "MINUS"

 

1. Lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych:

- nieusprawiedliwione nieobecności                          5pkt. za każdy dzień

- spóźnianie się na lekcje                                           5pkt. za spóźnienie

- systematyczne nieprzygotowane się do lekcji(brak przyborów, zeszytu przedmiotowego,

stroju gimnastycznego)                                                                                              5pkt.

- brak odpowiedniego stroju na uroczystościach szkolnych ( granatowa lub czarna spódnica/

spodnie i biała bluzka)     10pkt. za każdy brak

 - ucieczki z zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych                    15pkt. za każdą

 1. Brak kultury osobistej:

- niestosowne zachowanie się wobec nauczycieli i pracowników szkoły                 20pkt. w półroczu

- drastyczne przypadki złego zachowania wobec kolegów

 (bójki, zastraszanie, wymuszanie, itp.)     20pkt. za każdą

 

- uleganie nałogom:                                                 

 1. palenie papierosów                        20pkt. za każde
 2. picie alkoholu                                20pkt. za każde

- używanie wulgarnych słów                                     10pkt. za każde

- kradzież                                                                    40pkt. za każde

- brak troski o mienie kolegów, szkoły, środowisko 20pkt.  + naprawa

 

 1. Niewłaściwe zachowanie:
  • przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji                     5pkt. za każde
  • zaśmiecanie otoczenia                                             5pkt. za każde
  • złe sprawowanie na wycieczce                                20pkt. za każde
 2. Niewłaściwy dla ucznia wygląd                                        do 30pkt. w półroczu
 3. Używanie na terenie szkoły telefonów komórkowych      10 pkt. za każde

                                                                                                                                    -----------------------------

                                                                                                                                                    250pkt.

Uczeń otrzymuje od razu 120pkt. Od jego zachowania w szkole zależy ile punktów wypracuje, jaką ocenę otrzyma.

 

X. Ewaluacja.

 

 1. Podczas całorocznego stosowania WO gromadzi się informacje o przebiegu wdrażania WSO podczas monitoringu wśród nauczycieli, uczniów i rodziców.
 2. Po roku analizuje się zebrane informacje, formułuje wnioski na ile wewnątrzszkolne ocenianie sprawdziło się w praktyce i rada pedagogiczna podejmuje decyzję o wprowadzeniu lub nie, zmiany w postaci uchwały.

 

Zatwierdzony Uchwałą Nr 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy dnia 27.08.2015r.

 

Metadane

Źródło informacji:Renata KWAŚNIK
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata KWAŚNIK
Data wprowadzenia:2015-09-01 08:30:49
Opublikował:Renata KWAŚNIK
Data publikacji:2015-09-01 08:37:58
Ostatnia zmiana:2015-09-18 10:33:54
Ilość wyświetleń:1317
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij