Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy

Kolorowy pasek

Regulamin PSP w Pokrzywnicy

REGULAMIN   PUBLICZNEJ   SZKOŁY    PODSTAWOWEJ   W    POKRZYWNICY

 

 

Postanowienia ogólne:

 

1.      Cele i zadania kształcenia i wychowania oraz organizacje naszej szkoły określa Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy.

2.      Pełna nazwa szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy.

3.      Szkołą kieruje i zarządza dyrektor szkoły przy czynnym udziale opiniodawczym rady pedagogicznej, rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego.

4.      O właściwy stan higieniczno-sanitarny szkoły dbają  na co dzień pracownicy obsługi.

5.      W szkole mogą funkcjonować organizacje odpowiadające zainteresowaniom uczniów i działające zgodnie z prawami obowiązującymi w Rzeczpospolitej  Polskiej i Statutem Szkoły.

6.      Samorząd uczniowski jest reprezentacją całej społeczności  uczniowskiej. Zadaniem samorządu jest organizacja życia całej społeczności i troska o jej dobro.

7.      Pracami samorządu uczniowskiego kieruje rada SU, powołana przez uczniów klas

      IV - VI .

8.      Członkowie rady SU maja obowiązek przekazywania informacji z zebrań rady SU klasom.

9.      Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku, GOPS w Pokrzywnicy, kinem „Narew” w Pułtusku, Miejskim Domem Kultury w Pułtusku oraz OSP w  Pokrzywnicy.

 

Postanowienia szczegółowe:

 

I.                   Prawa i obowiązki ucznia:

       Uczeń ma prawo do:

a)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)      przynoszenia telefonu komórkowego do szkoły , nie może jednak korzystać z niego podczas zajęć oraz nie może fotografować i filmować na terenie szkoły,

c)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

d)     korzystania z pomocy doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

e)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,

f)       swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

g)      rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów,

h)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

i)        pomocy w przypadku trudności w nauce,

j)        korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

k)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

l)        wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole,

m)    zapoznania się z programem nauczania na dany rok dla swojej klasy,

n)      zgłaszania organom szkoły wniosków i postulatów dotyczących wszystkich praw uczniowskich i otrzymania odpowiedzi o sposobie ich załatwienia.

 

II.                Uczeń ma obowiązek:

 

a)        systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

b)      uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przychodzenia na nie punktualnie. Mimo spóźnienia uczeń zobowiązany jest do wejścia do sali, w której odbywają się zajęcia,

c)      uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć edukacyjnych, systematycznie odrabiać prace domowe zadane przez nauczyciela,

d)     w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachowywać należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w każdym przypadku, gdy uczeń zgłosi taki zamiar,

e)        usprawiedliwiania nieobecności szkolnych w formie pisemnej i podania  przyczyny nieobecności,

f)       przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły.

 

1.      Każdy uczeń powinien respektować zalecenia RSU oraz włączać się aktywnie w działalność na rzecz szkoły.

2.      Uczniowie mają prawo znać zakres pracy klasowej z dwutygodniowym wyprzedzeniem i sprawdzian zapowiedziany jest tydzień wcześniej (wpis do dziennika lekcyjnego).

3.      W ciągu  dnia może się odbyć  jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia dwa.

4.      Sprawdzianem jest każda praca klasowa obejmująca materiał z więcej niż trzech ostatnich lekcji.

5.      W dniu, w którym odbył się lub ma się odbyć sprawdzian, może być przeprowadzona  tylko jedna kartkówka lub dyktando.

6.      Jeżeli kartkówka obejmuje wiadomości z trzech ostatnich lekcji powinna być zapowiedziana na poprzedniej godzinie lekcyjnej.

7.      Zwrot ocenionych prac pisemnych powinien nastąpić w terminie nie dłuższym niż tydzień od jego przeprowadzenia.

8.      Uczniowie nieobecni na pracach klasowych nie otrzymują ocen niedostatecznych lecz piszą w innym. Termin ustala nauczyciel.

9.      Jeżeli uczeń był nieobecny na lekcjach co najmniej tydzień , nieobecność tę usprawiedliwioną, a w pierwszym dniu jego pobytu w szkole jest sprawdzian, może on uzgodnić z nauczycielem inny termin zaliczenia materiału objętego sprawdzianem. Powinno to nastąpić w ciągu dwóch tygodni.

10.  Ocena niedostateczna ze sprawdzianu może być poprawiona w ciągu dwóch tygodni. Uczeń odpowiada z materiału objętego sprawdzianem. Nauczyciel ma obowiązek umożliwić uczniowi poprawę.

11.  W ciągu dnia uczeń nie może otrzymać więcej niż jedną ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu.

12.  Ocena jest jawna. Uczeń ma prawo znać motywację otrzymanej oceny.

13.  Kryteria oceniania uczniów, odwołanie od ocen okresowych i rocznych regulują przepisy / Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007r. z późn.zm. w sprawie wyników i sposobu oceniania,  klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianu i egzaminu w szkołach publicznych/.

14.  Uczniowie mogą korzystać z :

-          porady i pomocy lekarskiej w godzinach pracy personelu medycznego,

-          z księgozbioru i czasopism biblioteki szkolnej,

-          porady i pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku,

-          pomocy w nauce w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych,  rewalidacyjnych oraz zespołów koleżeńskich organizowanych przez Rady Samorządów Klasowych,

-          kół przedmiotowych,

15.  Uczeń ma prawo do odpoczynku w czasie ferii i przerw świątecznych. Na ten czas nie zadaje się prac domowych. W pierwszym dniu po odpoczynku nie może być prac klasowych.

16.  Uczniowie maja prawo do reprezentowania szkoły w różnych konkursach, zawodach, przeglądach i innych imprezach zgodnie z możliwościami i zdolnościami.

17.  Terminy wieczorków klasowych wraz z planem zatwierdza na wniosek samorządu klasowego lub szkolnego dyrektor.

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Renata KWAŚNIK
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata KWAŚNIK
Data wprowadzenia:2011-02-16 17:53:26
Opublikował:Renata KWAŚNIK
Data publikacji:2011-02-16 17:53:32
Ostatnia zmiana:2015-06-30 11:06:42
Ilość wyświetleń:3726
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 10, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 15
e-mail: psppokrzywnica@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij